[28 ก.ย. 65] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมติดตามการดำเนินงาน อ.ก.พ., CFO,งบลงทุน เขตสุขภาพ ครั้งที่ 14

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ (คน,เงิน, ของ) ครั้งที่ 9 ปี 2565 (ครั้งที่ 14 ปีงบประมาณ 2565) เพื่อติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข (อ.ก.พ.) ,คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFO และ PM งบลงทุน เขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ (คน,เงิน, ของ) ครั้งที่ 9 ปี 2565 (ครั้งที่ 14 ปีงบประมาณ 2565) เพื่อติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข (อ.ก.พ.) ,คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง CFO และ PM งบลงทุน เขตสุขภาพที่ 10

โดยมี นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ใน เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุม Business Center โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ VDO Conference