[28 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ และการจัดทำแผน รพ.สต.ติดดาว ปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ และการจัดทำแผน รพ.สต.ติดดาว ปี 2566 และมอบรางวัล The Best รพ.สต.ติดดาว

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ และการจัดทำแผน รพ.สต. ติดดาว ปี 2556 และได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10และนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม

กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10

ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี