[27 ม.ค. 66] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสถานบริการสาธารณสุขชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 มกราคม 2566

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 พร้อมด้วยนางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 ลงพื้นที่สถานบริการสาธารณสุขชุมชนเพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ การจัดบริการสุขภาพและการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ซึ่งได้รับพระราชทานงบประมาณก่อสร้างและครุภัณฑ์จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 พร้อมด้วยนางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 ลงพื้นที่สถานบริการสาธารณสุขชุมชนเพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ การจัดบริการสุขภาพและการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ซึ่งได้รับพระราชทานงบประมาณก่อสร้างและครุภัณฑ์จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. สสช.บ้านปากลา อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 2. สสช.บ้านดงนา อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และ 3. สสช.บ้านโหง่นขาม อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์ธีระพงษ์ เเก้วภมร นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเเละนายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่ ให้ข้อมูลและ รายงานความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของสถานบริการสาธารณสุขชุมชนอีกด้วย