[27 ม.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ได้ออกพื้นที่ (พี่เยี่ยมน้อง) เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานบริการสุขภาพ Service Plan รวมถึงรับฟังประเด็นปัญหาของพื้นที่ และวางแผน การดำเนินงานร่วมกัน

วันที่ 27 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ได้ออกพื้นที่ (พี่เยี่ยมน้อง) เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานบริการสุขภาพ Service Plan รวมถึงรับฟังประเด็นปัญหาของพื้นที่ และวางแผน การดำเนินงานร่วมกัน

เขตสุขภาพที่ 10 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) นำโดยนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ประธาน CSO เขตสุขภาพที่ 10 และนายแพทย์ประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ ประธาน Service plan เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยประธาน และเลขา Service pan เขตสุขภาพที่ 10 ได้ออกพื้นที่ (พี่เยี่ยมน้อง) เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานบริการสุขภาพ Service Plan รวมถึงรับฟังประเด็นปัญหาของพื้นที่ และวางแผน การดำเนินงานร่วมกัน ณ โรงพยาบาลราษีไศล อำเภอราษีไศล และโรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ