[27 พ.ค. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมและร่วมออกประเมินพัฒนาสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย EMS ระดับขั้นสูง The best เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

แพทย์หญิงประภาภรณ์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์สาโรช สมชอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเสริมสร้างสุขภาพ สนับสนุนต่อการจัดรูปแบบใหม่ให้ครอบคลุมในทุกมิติสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีความทันสมัย ตามเกณฑ์ประเมิน EMS ทั้ง 3 ด้าน ของโรงพยาบาล ดังนี้
1. ด้านสิ่งแวดล้อม Environment
2. ด้านความทันสมัย Modernize
3. ด้านบริการอย่างมืออาชีพ Smart Service
โดยมีนายแพทย์เสกสรรค์ จวงจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและนายแพทย์หญิงรัชฎาพร รุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมและรับการตรวจประเมิน