[27 ธ.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 12 ปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2567)

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 12 ปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2567) เพื่อติดตามการดำเนินการงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล งานพัมนาระบบบริการสุขภาพ งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารการเงินการคลัง การกำกับติดตามงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 13 ประเด็น/10 ประเด็น Quick Win และวาระการจากศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 10
โดยมีคณะผู้บริหารจากส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ศูนย์วิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference