[27 ก.พ. 66] “ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2566)”

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2566) เพื่อติดตามการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2566) เพื่อติดตามการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 10 วาระการประชุมมีดังนี้ วาระคณะกรรมการ อ.ก.พ. การบริหารอัตรากำลัง ตำแหน่งว่างในเขตสุขภาพ, วาระจากศูนย์วิชาการ, วาระติดตามการดำเนินงานงบลงทุน การเบิกจ่ายงบประมาณ, การพัฒนาระบริการสุขภาพ, ระบบการบริหารจัดการงบประมาณในการขับเคลื่อน One Province One Health One Region Hospital R10 และความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน, C และ PM
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางกองมณี สุรวงสิน ผู้ช้วยผู้ตรวจราชการฯ พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่ว ไป ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่ง และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
และผ่านระบบ WebEx conference