[27 ก.พ. 66] ผู้ช่วยผู้ตรวจ เขต 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผล ทบทวนภารกิจ โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 27 กุมกาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผล ทบทวนภารกิจ โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผล ทบทวนภารกิจ โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน โดยมีวาระประชุมดังนี้

  • การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน
  • การจัดตั้งกลุ่มงานกายภาพบำบัด ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
  • การปรับปรุงโครงสร้างภายใน ศูนย์ต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • การปรับปรุงสายงานในโครงสร้าง ภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ
  • แนวทางการจัดตั้งกลุ่มงาน/เพิ่มสายงานในโครงสร้าง