[26-27 ก.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 เปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ YASOTHON ACADEMIC ร่วมกับ งานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2566 ณ โรงแรม The Green Park จังหวัดยโสธร

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโนธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ YASOTHON ACADEMIC ร่วมกับ งานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2566
วัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิชาการของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของวิชาชีพ
โดยมีผู้บริหารระดับเขตสุขภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ณ โรงแรม The Green Park จังหวัดยโสธร และผ่านระบบ Facebook Live “เขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข”

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 10 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโนธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ YASOTHON ACADEMIC ร่วมกับ งานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2566
วัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิชาการของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของวิชาชีพ
โดยมีผู้บริหารระดับเขตสุขภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ณ โรงแรม The Green Park จังหวัดยโสธร และผ่านระบบ Facebook Live “เขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข”