[26 ธ.ค. 65] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1/2566

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประธาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประธาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร