[26 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ครั้งที่ 10 / พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2567)

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ครั้งที่ 10 / พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1 / ปีงบ 2567) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในเขตสุขภาพที่ 10 ดังนี้ การบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์อัตรากำลังแพทย์ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ แนวทางการขับเคลื่อนดิจิทัลเขตสุขภาพ การบริหารการเงินการคลัง การติดตามงบลงทุน การติดตามการดำเนินการ Quick Win 100 วัน โดยมีผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบ VDO Conference