[26 ตค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีมอบแว่นตา “เด็กเขต 10 สายตาดี มีศักยภาพในการเรียนรู้”

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีมอบแว่นตา “เด็กเขต 10 สายตาดี มีศักยภาพในการเรียนรู้” โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอัจฉรา ปวะบุตร นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ร่วมพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กวัยเรียนได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ และเกิดการพัฒนาระบบการจัดบริการแว่นสายตาเด็กวัยเรียน เสริมศักยภาพในการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดคาราวานเชิงรุก ตรวจวินิจฉัยแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติและบริการแว่นตาสำหรับเด็กนักเรียนเขตสุขภาพที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร) ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2566 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี