[26 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุม เตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อวางแผนและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2567 และสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชกาฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อวางแผนและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2567 และสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชกาฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference