[26 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ครั้งที่ 9/2566 (ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 9 / 2566 (ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ก่อนวาระการประชุมมีพิธีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “องค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MoPH-4T”
รางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลมุกดาหาร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 9 / 2566 (ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ก่อนวาระการประชุมมีพิธีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “องค์กรสมรรถนะสูง กระทรวงสาธารณสุข MoPH-4T”
รางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลมุกดาหาร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
วัตถุประสงค์ของการปรปะชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการต่างๆในเขตสุขภาพที่ 10 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ ประเด็นการบริหารจัดการตำแหน่งว่าง, การพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาล 4 พี่น้อง, การปรับกรอบข้อมูลเตียงหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 10, ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567, วาระการขอรับสนับสนุนเงินพัฒนาเขต, ความก้าวหน้าการถ่ายโอน สอน./รพ.สต. ในเขตสุขภาพที่ 10 เรื่องแจ้งจากศูนย์วิชาการ และวาระแจ้งเพื่อทราบอื่นๆ
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบประชุมทางไกล Webex Conference