[26 ก.ย. 65] ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ได้มาพบปะคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมมอบของที่ระลึก ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565

26 กันยายน 3565 เวลา 13.30 น.

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ได้มาพบปะคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมมอบของที่ระลึก ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ได้มาพบปะคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมมอบของที่ระลึก ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยนางเพชรา โรจนศักดิ์โสธร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมในครั้งนี้

พร้อมนี้ได้มอบใบประกาศนียบัตร รางวัลดีเด่น สาขาบริหารสาธารณสุข นโยบายสาธารณสุข สาธารณสุขทั่วไป เศรษฐกิจ ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ “Thai Elder Risk Application” สำหรับผู้สูงอายุ 3 กลุ่มโรค (Stroke, STEMI และ Hip Fracture) เขตสุขภาพที่ 10

ผู้แทนนำเสนอ: นายณัฐนนท์ ลำสมุทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และผู้ร่วมการวิจัย นายพุทธศักดิ์ สมชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนง.เขตสุขภาพที่ 10

ระบบ Thai Elder Risk Application จากนโยบายเขตสุขภาพที่ 10 (นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข) เพื่อการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การแจ้งเหตุฉุกเฉิน สำหรับผู้สูงอายุ 3 กลุ่มโรค Stroke, STEMI ,Hip Fracture ในรูปแบบ Mobile application ในการคัดกรองความเสี่ยง การติดตามผู้ป่วย และการแจ้งเหตุฉุกเฉิน พร้อมระบบริหารจัดการและรายงานด้วย Web Application ใช้งานระบบทั้งเขตสุขภาพที่ 10

ณ ประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10