[28 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 10 ,ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด PA, การติดตามการถ่ายโอน รพ.สต. ของเขตสุขภาพที่ 10 และวาระจากศูนย์วิชาการ พร้อมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในเขตสุขภาพ โดยสั่งการให้ดำเนินงการจัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) อุทกภัย และแต่งตั้งกลุ่มภารกิจเพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์

โดยมี นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด,รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป,ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุม Business Center โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบ VDO Conference