[26 ก.พ. 66] ผู้ตรวจราชการ เขต 10 ร่วมการประชุมขยายศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 26 กุมกาพันธ์ 2566

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุมขยายศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สังกัดกรมสุขภาพจิต

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุมขยายศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สังกัดกรมสุขภาพจิต
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมขยายศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี วางแผนใช้ที่ดินของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สังกัดกรมสุขภาพจิต ขยายและพัฒนาศักยภาพการบริการทั้งโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง อีก 300 เตียง รองรับผู้ป่วยในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมในการประชุมแผนขยายศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อรองรับความต้องการบริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ต่อไป
เครดิต ภาพ/ข่าว : สสจ อุบลราชธานี