[26 ก.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 7-2566 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2566 โดยมีวาระการติดตามประเด็นสำคัญต่างๆในเขตสุขภาพ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการบริหารการเงินการคลัง ด้านยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผู้บริหารระดับเขตสุขภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และผ่านระบบประชุมทางไกล Webex Conference

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2566 โดยมีวาระการติดตามประเด็นสำคัญต่างๆในเขตสุขภาพ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการบริหารการเงินการคลัง ด้านยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผู้บริหารระดับเขตสุขภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และผ่านระบบประชุมทางไกล Webex Conference