[25 ต.ค. 65] ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ในปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ในปีงบประมาณ 2566

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 /นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน/ปัญหา/ข้อเสนอแนะ จากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โดยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
พร้อมนี้ได้ไหว้พระประจำห้องปฏิบัติราชการ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พื้นที่บริเวณสำนักงานเขตฯ เนื่องในโอกาสเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เป็นครั้งแรก