[25 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 25 กันายน 2566 เวลา 13.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 10 โดยพิจารณาตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2567 “ยกระดับ 30 บาท พลัส Quick Win 100 วัน” และ “ยกระดับ 30 บาท พลัส เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน” โดยมีโครงการเน้นหนัก คือ
1.โครงการพระราชดำริ/เฉลิมพระเกียรติ และที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงค์
2.โครงการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร มี Care Team D+ ในหน่วยบริการทุกระดับ
3.การจัดตั้งสถานชีวาภิบาล
4.ดิจิทัลสุขภาพ
5.One Region One Sky Doctor.

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 10 โดยพิจารณาตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2567 “ยกระดับ 30 บาท พลัส Quick Win 100 วัน” และ “ยกระดับ 30 บาท พลัส เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน” โดยมีโครงการเน้นหนัก คือ
1.โครงการพระราชดำริ/เฉลิมพระเกียรติ และที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงค์
2.โครงการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร มี Care Team D+ ในหน่วยบริการทุกระดับ
3.การจัดตั้งสถานชีวาภิบาล
4.ดิจิทัลสุขภาพ
5.One Region One Sky Doctor.
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงบาลศูนย์/โรงบาลทั่วไป ผู้แทนจากศูนย์วิชาการทุกแห่ง และผู้รับผิดชอบงานในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference