[25 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมติดตามประเมินความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบลงทุนประจำปี 2566 – 2567 และเตรียมความพร้อมของบลงทุนปี 2568

วันที่ 25 กันายน 2566 เวลา 09.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริการจัดการงบลงทุนเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 – 2567 และการจัดเตรียมความพร้อมจัดทำคำของบลงทุนปี 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการจะซื้อจะจ้างกรรมฐานงบลงทุนค่าบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 25 กันยายน 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริการจัดการงบลงทุนเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 – 2567 และการจัดเตรียมความพร้อมจัดทำคำของบลงทุนปี 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการจะซื้อจะจ้างกรรมฐานงบลงทุนค่าบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าร่วมการประชุม นางกองมณีสุรวงษ์สินผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนายแพทย์สาสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งรวมถึงผู้รับผิดชอบงานรับผิดชอบงานบริหารจัดการงบลงทุน ทุกหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference