[24 ส.ค. 66] นายแพทย์ทวีศิลป์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง ” โอกาสความท้าทายการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน” จัดโดย สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง ” โอกาสความท้าทายการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน” จัดโดย สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข ผู้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคือ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโดย ศาตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร อธิการบดี สบช.

24 สิงหาคม 2566 09.00 น.

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง ” โอกาสความท้าทายการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน” จัดโดย สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข ผู้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคือ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดโดย ศาตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร อธิการบดี สบช.
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบงาน จากสถาบันพระบรมราชชนก ทั่วประเทศ จาก 40 วิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี 31 แห่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ มี วิทยาลัย 9 แห่ง – วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 7 แห่ง – วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก 1 แห่ง – วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศธ์ 1 แห่ง และเครือข่ายจาก สปป.ลาวและเวียดนาม รวมประมาณ 500 คน ณ โรงแรมสุนียแกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี