[24 ส.ค. 65] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานควบคุมการบริโภคด้านยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานควบคุมการบริโภคด้านยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมผู้บริโภคด้านยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเขต และพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานควบคุมการบริโภคด้านยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคด้านยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติต่อไป โดยจัดการประชุมที่ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

กล่าวรายงานโดย นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเขต เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการระดับเขต ผู้รับผิดชอบงานด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหน่วยงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10