[24 ส.ค. 65] คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 จัดอบรม “Data Driven Policy กับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10” ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ “Data Driven Policy กับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10” ซึ่งหลักการสำคัญคือ การนำเอาข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานที่มีอยู่ มาตรวจสอบความถูกต้องโดยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการ แล้วนำมารวบรวมไว้ให้อยู่ในแหล่งเดียวกันและท้ายที่สุดคือ ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่รวบรวมไว้ ข้อมูลที่รวบรวมมีคุณสมบัติสำคัญคือ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายนอก รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่

กล่าวรายงานโดย ภญ.กาญจนา มหาพล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขทุกจังหวัด วิทยากรจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ มูลนิธิสื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีสะเกษ และกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ