[28 มี.ค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจร ส่วนกลางและภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2566 ณ จังหวัดลำปาง

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจร ส่วนกลางและภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสัญจร ส่วนกลางและภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ประเด็นสำคัญการประชุมฯ ได้แก่ สรุปผลการจัดสรร และเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานงบลงทุนปี 2565 สถานการณ์เงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ความก้าวหน้า การบริหารทรัพยากรบุคคล ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 การจัดการระบบบำบัดรักษา ผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวช กระทรวงสาธารณสุข ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต และติดตามสถานการณ์ สุขภาพประชาชนในพื้นที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สูงเกินมาตรฐาน
โดย สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และ โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมจัดนิทรรศการ การพัฒนาสถานบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) ในการประชุมครั้งนี้ด้วย