[23 ส.ค. 66] “เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ครั้งที่ 8/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ในเขตสุขภาพที่ 10”

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ ในเขตสุขภาพ โดยมีวาระการประชุมดังนี้ การดำเนินการบริหารทรัพกรบุคคล (CHRO) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CPIO) การนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนุบสนุนเงินพัฒนาเขต การติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 10 และวาระติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน C , PM ต่าง ๆ
โดยมีนางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่ง และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบประชุมทางไกล Webex Conference

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ ในเขตสุขภาพ โดยมีวาระการประชุมดังนี้ การดำเนินการบริหารทรัพกรบุคคล (CHRO) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CPIO) การนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนุบสนุนเงินพัฒนาเขต การติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 10 และวาระติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน C , PM ต่าง ๆ
โดยมีนางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่ง และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบประชุมทางไกล Webex Conference