[23 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่10 เปิดโครงการวิจัยผู้สูงอายุ 3 กลุ่มโรค ระยะที่ 2 ปี 2566 “ผู้สูงอายุรู้เท่าทัน ไม่เจ็บ ไม่ไข้ เป็นแล้วเข้าถึงไว ปลอดภัยไร้แทรกซ้อน”

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดเปิดโครงการวิจัยการ “การพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการของเขตสุขภาพที่ 10” ระยะ 2

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดเปิดโครงการวิจัยการ “การพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการของเขตสุขภาพที่ 10” ระยะ 2
กล่าวรายงานโดย นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณ สุขจังหวัดอุบลราชธานี รก.ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านการส่งเสริม ป้องกัน ด้านการดูแล รักษา และด้านการติดตามสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน ทั้ง ๕ จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้ง ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในระดับจังหวัดและอำเภอนำร่องทั้ง 33 อำเภอ จำนวน 100 คน โดยจัดประชุมชี้แจง จำนวน 1 วัน
ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์