[23 พ.ค. 67] องคมนตรี รองประธานมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯ ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี”วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะฯ
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจเยี่ยมตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ดังนี้
– สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
– ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี
– โรงพยาบาลโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
– โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
– เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ โดย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ