[23 ก.ย. 65] เขตสุขภาพที่ 10 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และระบบสุขภาพปฐมภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

คณะกรรมการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 (CPPO) กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10

นายธานินทร์ ไชยานุกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการ กลุ่มวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนจากสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด,ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี,ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10