[23 ก.พ. 67] ปฏิบัติการฉุกเฉินแพทย์ทางอากาศเขตสุขภาพที่ 10 การลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยานจากโรงพยาบาลน้ำยืน ส่งต่อ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ (Sky Doctor) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เขตสุขภาพที่ 10 ได้ออกปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน เพื่อนำส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลน้ำยืน ไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติการทีมนักบินและช่างประจำอากาศยาน หน่วยบิน 2036 โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 21 และทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นำทีมโดย นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ทีมแพทย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประกอบด้วย นพ.ชัยพร บุญศรี ,นพ.ธีรวัฒน์ ไชยรักษ์ นพ.พัชรารัตน์ ดวงมาลา ทีมพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วยนางรติมา นันทวิเชียร,นายฐิตินันท์ พูลเพิ่ม,นายธีระ พุฒพันธ์,และนางภัทรวรินทร์ ทองมา ภายใต้การอำนวยการปฏิบัติการของ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นพ.ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน , นายกานต์ กัลป์ปตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และ นาวาอากาศเอก ปณต คุณอนันต์ ผู้บังคับการกองบิน 21 สนับสนุนการปฏิบัติการ โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือ ดูแลระหว่างการลำเลียงทางอากาศยาน และส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ปฏิบัติภารกิจกลับถึงฐานเป็นที่เรียบร้อย