[23 ก.พ. 67] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเขตฯ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายในเขต” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2/2567) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่ 10 ตามวาระการประชุม ดังนี้ การประชุมติดตามผลการดำเนินงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO), งานพัฒนายุทธศาสตร์ (CPO),งานสุขภาพดิจิทัล (CIO) ,งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO), การบริหารการเงินการคลัง (CFO) วาระติดตามงานต่างๆ ภายในเขตสุขภาพ และศูนย์วิชาการต่างๆ
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ และผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference