[22 ส.ค. 66] “เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพทีมตรวจประเมิน/ทีมพี่เลี้ยง การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10”

วันที่ 22 สิงหาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 10 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมตรวจประเมิน/ทีมพี่เลี้ยง การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อสร้างทีมตรวจประเมิน/ทีมพี่เลี้ยงสามารถเป็นวิทยากร (ครู ก) ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะของผู้เยี่ยมประเมินการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรมวันนี้ประกอบด้วย ทีมพี่เลี้ยง ทีมประเมินระดับจังหวัด/ วิทยากรและคณะทำงาน ระดับเขตสุขภาพ จำนวน 120 คน
โดย นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ/ประธาน CPPO เขตสุขภาพที่ 10 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 22 สิงหาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 10 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมตรวจประเมิน/ทีมพี่เลี้ยง การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อสร้างทีมตรวจประเมิน/ทีมพี่เลี้ยงสามารถเป็นวิทยากร (ครู ก) ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะของผู้เยี่ยมประเมินการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดอบรมวันนี้ประกอบด้วย ทีมพี่เลี้ยง ทีมประเมินระดับจังหวัด/ วิทยากรและคณะทำงาน ระดับเขตสุขภาพ จำนวน 120 คน
โดย นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ/ประธาน CPPO เขตสุขภาพที่ 10 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี