[22 มี.ค. 66] ผู้ตรวจฯ เขต 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10 (กขป.10)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับ นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธาน กขป.เขต 10 ประชุมติดตามงานและขับเคลื่อนงานร่วมกับคณะกรรมการ กขป.เขต 10


นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับ นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธาน กขป.เขต 10 ประชุมติดตามงานและขับเคลื่อนงานร่วมกับคณะกรรมการ กขป.เขต 10 ประกอบด้วย นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ฯ ม.อุบลราชธานี, นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี, นายแพทย์สมเกียรติ พิทักษ์กมลพร ผอ.สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ สำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งคณะกรรมการ กขป.เขต 10 ทุกท่าน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน กขป.เขต 10 ในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา
 2. เพื่อวางแผนปฏิบัติการ กขป.เขต 10

ติดตามผลการดำเนินงาน

 1. การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการผู้แทน สช.และกขป.เขต 10
 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 10 (กสธ.)
 3. การประกาศใช้และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ
 4. การเชื่อมโยงงานวิจัยองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนระบบนโยบายสาธารณะครบวงจร
 5. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยธรรมนูญสู้โควิด 19

นำเสนอผลงานความก้าวหน้า กขป. เขต 10 ปีที่ผ่านมา

 1. แนวทางการบูรณาการ “การลงนามความร่วมมือสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบ”
  1) การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของจ.ศรีสะเกษและอุบลราชธานี
  2) การพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 2. สมัชชาสุขภาพเชิงประเด็นเขต 10 “นโยบายการจัดการน้ำ โขง ชี มูล สู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”