[22 ธ.ค. 65] โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เปิดหอผู้ป่วยเวชศาสตร์กายจิตและสารเสพติด และ Telehealth Center

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น.

เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการหอผู้ป่วยเวชศาสตร์กายจิตและสารเสพติดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อให้บริการผู้ป่วยจิตเวช บริเวณชั้น 5 อาคารอายุรกรรม และเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์ทางไกล (Telehealth Center) บริเวณชั้น 3 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อดูแลผู้ป่วยแบบการแพทย์ทางไกล (Telehealth)

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการหอผู้ป่วยเวชศาสตร์กายจิตและสารเสพติดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อให้บริการผู้ป่วยจิตเวช บริเวณชั้น 5 อาคารอายุรกรรม และเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์ทางไกล (Telehealth Center) บริเวณชั้น 3 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อดูแลผู้ป่วยแบบการแพทย์ทางไกล (Telehealth) เป็นการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องลดความแออัดในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการ ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพและความแข็งแรงให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศพร้อมผลักดันนโยบายการเชื่อมต่อการรักษาโดยใช้การแพทย์ทางไกล (Telehealth) ให้เป็นรูปธรรม
โดยมี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้มภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและนางมลุลี แสนใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ
ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง