[22 ธ.ค. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 10 อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 10 อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 10 อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดประชุมโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี และ นายสุรพล สายพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ สอดคล้องกับนโยบายและมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและประสานการพัฒนาการดำเนินงานภายในเขตสุขภาพที่ 10 ให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
ข่าว : กิตติพศ ดำบรรพ์
ภาพ : สสจ อุบลราชธานี