[22 ก.พ. 67] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงตรวจสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย[22 ก.พ. 66] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกจาน(แห่งใหม่)