[21 มิ.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 สรุปผลการตรวจราชการ รอบ 2/2567 จ.มุกดาหาร

วันที่ 21 มิถุนายน 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมสรุปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดมุกดาหาร โดยมีประเด็นการตรวจราช ดังนี้ โครงการพระราชดำริฯ/เฉลิมพระเกียรติ, สุขภาพจิตและยาเสพติด, มะเร็งครบวงจร, ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย, สถานชีวาภิบาล, ดิจิทัลสุขภาพ, ส่งเสริมการมีบุตร, เศรษฐกิจสุขภาพ และประเด็นติดตามสำคัญในพื้นที่ การตรวจสอบประสิทธิภาพการเงิน OVCCA และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก IQ เกิน 103
โดยมีผู้บริหาร คณะตรวจราชการและคณะเจ้าหน้าที่ในเขตสุขภาพที่ 10 และจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นางสาวอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ สาธารณสุขนิเทศก์ นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร และผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference