[21 พ.ย. 66] ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.

แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ “เงินพัฒนาเขตสุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณเขตสุขภาพที่ 10 ในงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ต.แจระแม อ.เมือง .อุบลราชธานี และโดยวิธี VDO Conference

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ “เงินพัฒนาเขตสุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณเขตสุขภาพที่ 10 ในงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ต.แจระแม อ.เมือง .อุบลราชธานี และโดยวิธี VDO Conference