[21 ธ.ค. 65] แพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร เป็นประธานแทนผู้ตรวจราชการ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1

เวลา 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ service plan ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผน พัฒนายกระดับคุณภาพบริการโรงพยาบาลทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 10
เป้าหมายที่สำคัญคือ เพิ่ม CMI ยกระดับคุณภาพบริการ ทุกหน่วยบริการ เป้าหมายสูงสุดให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดรอคอย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 นัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13:00 น.

นัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13:00 น.