[21 ก.พ. 66] ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมต้อนรับและประชุมโครงการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดหาและบริการดวงตาของโรงพยาบาลเครือข่ายรายเขตสุขภาพและโครงการดวงตาสดใสใกล้บ้าน และการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 21 กุมกาพันธ์ 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสภาพที่ 10 ร่วมต้อนรับและประชุมโครงการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดหาและบริการดวงตาของโรงพยาบาลเครือข่ายรายเขตสุขภาพและโครงการดวงตาสดใสใกล้บ้าน และการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสภาพที่ 10 ร่วมต้อนรับและประชุมโครงการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดหาและบริการดวงตาของโรงพยาบาลเครือข่ายรายเขตสุขภาพและโครงการดวงตาสดใสใกล้บ้าน และการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 10
โดยมี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริจาคดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนการพัฒนาการบริจาคดวงตา

  1. Organ donation after cardiac death (DCD) ต้องมีศูนย์รับบริจาค ศูนย์ออกรับ และ ศูนย์ transplantation ตามศักยภาพโรงพยาบาล
  2. ปลูกถ่ายดวงตาใกล้บ้าน
  3. ส่งเสริมเปลี่ยนความคิดประชาชน ให้บริจาคดวงตาเพิ่มขึ้น ชี้ให้เห็นถึงการได้ให้ชีวิตผู้อื่น
  4. ระบบสนับสนุน ข้อมูลผู้ป่วยบริจาค ผ่าน app หมอพร้อม
    ผลสำเร็จที่สำคัญจะเกิดจาก TCWN
    (Transplantation coordination ward nurse)