[20 มี.ค. 66] ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 10

ณ ห้องประชุมกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 10
ณ ห้องประชุมกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข