[20 มี.ค. 66] ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 นำผู้บริหาร อัญเชิญพระพุทธรูปประจำจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ประดิษฐาน ณ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นำผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 อัญเชิญพระพุทธรูปประจำจังหวัด ของทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

“มุกศรีโสธรเจริญราชธานี”

ส่งมอบเพื่อประดิษฐานไว้ ณ กระทรวงสาธารณสุขให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์รวมจิตใจรวมทั้งเป็นสถานที่ประกอบพิธีต่างๆ ของกระทรวง สาธาณสุขต่อไป

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นำผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 อัญเชิญพระพุทธรูปประจำจังหวัด ของทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10
“มุกศรีโสธรเจริญราชธานี” ส่งมอบเพื่อประดิษฐานไว้ ณ กระทรวงสาธารณสุขให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์รวมจิตใจรวมทั้งเป็นสถานที่ประกอบพิธีต่างๆ ของกระทรวงสาธาณสุขต่อไป