[19-20 ก.ย. 65] เขตสุขภาพที่ 10 จัดอบรมการป้องกันระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 19 – 20 กันยายน 2565

เขตสุขภาพที่ 10 จัดอบรมการป้องกันระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้เท่าทันภัยทางไซเบอร์ มีความรู้และทักษะวการป้องกันแก้ไขการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการมีความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลไม่รั่วไหล ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในเขตสุขภาพ

นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ/ ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข/ กรรมการและเลขานุการ CIO เป็นประธานการอบรม
เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้เท่าทันภัยทางไซเบอร์ มีความรู้และทักษะวการป้องกันแก้ไขการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการมีความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลไม่รั่วไหล ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในเขตสุขภาพ
ได้รับเกียรติจาก
– ผศ.ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– นายภารเดช คะเชนรัมย์ ผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– นายคธาวุฒิ จันบัวลา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
เป้าหมายการอบรม IT Admin จำนวน 80 คน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10