[19-20 ก.ย. 65] ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 19 – 20 กันยายน 2565

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ วัตถุประสงค์ของจัดประชุม เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ทุกระดับ ได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์กร การทำงานเป็นทีม เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข

กล่าวรายงานโดย นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคลากร เขตสุขภาพที่ 10
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมพิธีเปิดการประชุม ฯ และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Mindset ที่ดีต่อการทำงาน HR
ผู้เข้าร่วมประชุม : พญ.กันตินันต์ มหาสุวีระชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร/รองประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 10,พญ.แคทรียา เทนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ /ประธาน PM HRD เขตสุขภาพที่ 10 และผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยาบุคคลจาก สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ,สสจ. รพศ.รพท. ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแม่โขง เฮอริเทจ จ.นครพนม