[20 ก.พ. 66] ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสาภา

วันที่ 20 กุมกาพันธ์ 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสาภา นำโดยนายวิทยา ผิวผ่อง กรรมาธิการวิสามัญ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ยินดีต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสาภา นำโดยนายวิทยา ผิวผ่อง กรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและสืบสานแนวพระราชดำริ นายจิรชัย มูลทองโร่ย โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะทำงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยคณะทำงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประชุมคณะทำงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม โดยมีแพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม กล่าวรายงานภาพรวมการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ซึ่งประชุมคณะทำงานสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบความต้องการของโรงพยาบาล ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมในการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิเช่นการจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ การให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องผู้ป่วย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม