[20 ก.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมสรุปการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2566 จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมสรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอำนาจเจริญ
โดยมี ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 สสจ. รพท. อบจ. รพช. และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมมิ่งมงคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมสรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอำนาจเจริญ
โดยมี ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 สสจ. รพท. อบจ. รพช. และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมมิ่งมงคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
#การตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่10