[20 ก.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายโรงพยาบาล 4 พี่น้อง เขตสุขภาพที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายโรงพยาบาล 4 พี่น้อง เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 9 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการเครือข่ายโรงพยาบาล 4 พี่น้อง เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 9 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี