[2-3 ก.ย. 65] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 10

ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2565

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อเพิ่มศักยภาพ องค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กล่าวรายงานโดย ดร.นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะอนุกรรมการ EOC กล่องภารกิจสื่อสาความเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 10
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ณ โรงแรมเดอะวินเทจโฮเทลเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา