[2 มี.ค. 66] ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานรับฟังผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธร ในโอกาสตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2566 จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 2 มีนาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานรับฟังการเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธร ในโอกาสตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง รอบที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสารณสุขจังหวัดยโสธร

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานรับฟังการเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธร ในโอกาสตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง รอบที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสารณสุขจังหวัดยโสธร