[2 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ประเมินงานนโยบาน EMS ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

เขตสุขภาพที่ 10 โดยคณะกรรมการประเมินสถานบริการตามนโยบายบริการก้าวหน้า EMS เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ นำทีมโดยแพทย์หญิงประภาพร เพชรมาก ประธานคณะกรรมการฯ/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม พร้อมด้วยนายแพทย์สาโรจช์ สมชอบ รองประธานฯ และคณะฯ ลงพื้นที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญเพื่อตรวจประเมินตามนโยบาย EMS ระดับต้นแบบ The Best เขตสุขภาพที่ 10

โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

เขตสุขภาพที่ 10 โดยคณะกรรมการประเมินสถานบริการตามนโยบายบริการก้าวหน้า EMS เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ นำทีมโดยแพทย์หญิงประภาพร เพชรมาก ประธานคณะกรรมการฯ/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม พร้อมด้วยนายแพทย์สาโรจช์ สมชอบ รองประธานฯ และคณะฯ ลงพื้นที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญเพื่อตรวจประเมินตามนโยบาย EMS ระดับต้นแบบ The Best เขตสุขภาพที่ 10

โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญให้การต้อนรับเป็นอย่างดี